🏨 Ασφάλεια Ξενοδοχείων | Dikos Insurance

Ξενοδοχεία

Ολοκληρωμένη κάλυψη για την ξενοδοχειακή μονάδα σας

Ζητήστε προσφορά

3 λόγοι για να επιλέξετε το πρόγραμμα ασφάλειας ξενοδοχείων Hotel Insurance

  1. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο ασφαλιστικό πρόγραμμα ξενοδοχείων για την προστασία της περιουσίας σας και την κάλυψη της αστικής σας ευθύνης.
  2. Είναι ιδιαίτερα οικονομικό, με πολύ ανταγωνιστικά ασφάλιστρα.
  3. Παρέχεται σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων και ανταποκρίνεται στις δικές σας ξεχωριστές ανάγκες
Dikos Insurance

Κάλυψη της περιουσίας σας

Στο χώρο του τουρισμού, το ύψος των επενδύσεων σε ακίνητα και κινητά στοιχεία αλλά και σε εξοπλισμό, μπορεί να είναι σημαντικό. Το πρόγραμμα προστασίας Hotel Insurance σας προσφέρει ένα σύνολο καλύψεων για τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησής σας, προστατεύοντας το κτίριο, τις βελτιώσεις του, το περιεχόμενο, τον εξοπλισμό και τυχόν εμπορεύματα.

Προσφέρει κάλυψη για μια σειρά από κινδύνους που περιλαμβάνουν σεισμό, πυρκαγιά, βραχυκύκλωμα, πλημμύρα, διαρροές νερού, κλοπή, καθώς και απώλεια κερδών αλλά και άλλες εξειδικευμένες καλύψεις για ξενοδοχεία, με ανώτατο συνολικό όριο το ποσό των €20.000.000.

Κάλυψη της ευθύνης σας απέναντι σε τρίτους

Οι δραστηριότητες στον τομέα του τουρισμού εκτείνονται σε πολλαπλούς τομείς, διευρύνοντας και τα όρια της ευθύνης σας απέναντι σε τρίτους. Η ασφάλεια Hotel Insurance καλύπτει την ευθύνη σας απέναντι σε πελάτες, για ατυχήματα (σωματικές βλάβες ή / και υλικές ζημιές) που μπορεί να συμβούν κατά τη διάρκεια της διαμονής τους στο χώρο της επιχείρησής σας, από αμέλεια ή παραλείψεις δικές σας ή των προσώπων που έχετε στην υπηρεσία σας και σχετίζονται με τους χώρους λειτουργίας και τις εγκαταστάσεις της επιχείρησής σας.

Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε την κάλυψη της ευθύνης πάντα σε συνδυασμό με την κάλυψη της περιουσίας σας.

Οικονομικά ασφάλιστρα

Το πρόγραμμα Hotel Insurance έχει ιδιαίτερα οικονομικά και ανταγωνιστικά ασφάλιστρα. Το ασφάλιστρο υπολογίζεται εύκολα και απλά, ανάλογα με το ύψος της αξίας των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησής σας, και ανάλογα με τον αριθμό των δωματίων και τα όρια κάλυψης που επιλέγετε για την ασφάλιση της αστικής σας ευθύνης.

Ξενοδοχείο με 15 δωμάτια, με κάλυψη Περιουσίας και Αστικής Ευθύνης
Κτίριο: €1.500.000
Περιεχόμενο: €500.000
Αστική Ευθύνη: Σχέδιο 1
Ασφάλιστρο Περιουσίας (ετήσιο) = €1.940
Ασφάλιστρο Αστικής Ευθύνης (ετήσιο) = €180
Συνολικό ασφάλιστρο: €2.120

Ξενοδοχείο με 25 δωμάτια, μόνο με κάλυψη Περιουσίας
Κτίριο: €1.000.000
Περιεχόμενο: €200.000
Συνολικό ασφάλιστρο: €1.164

Προνομιακοί όροι σε άλλα ασφαλιστικά προγράμματα

Πέρα από την κάλυψη της περιουσίας και της αστικής ευθύνης, με την ασφάλισή σας στο πρόγραμμα Hotel Insurance, έχετε τη δυνατότητα να αποκτήσετε με προνομιακούς όρους, τα παρακάτω προγράμματα ασφάλισης , ολοκληρώνοντας την ασφαλιστική προστασία της επιχείρησής σας:

  1. Άμεση Ιατρική Βοήθεια, που εξασφαλίζει αποτελεσματική αντιμετώπιση σε αιφνίδια περιστατικά υγείας. Σχεδιάστηκε ειδικά για την ΠΟΞ, για τους πελάτες αλλά και τους εργαζόμενους στην ξενοδοχειακή σας μονάδα.
  2. Νομική Προστασία για την προστασία των έννομων συμφερόντων σας.
  3. Ασφαλιστικά προγράμματα αυτοκινήτου με προνομιακούς όρους, τόσο για τα αυτοκίνητα της επιχείρησης όσο και για αυτά των εργαζομένων σας.
  4. Προστασία Ευθύνης Στελεχών “Directors & Officers”, ένα πρόγραμμα που καλύπτει τη διοικητική ευθύνη των διευθυντών και των στελεχών της επιχείρησής σας, έναντι απαιτήσεων τρίτων, όπως πελάτες, προμηθευτές, επίσημες αρχές, μέτοχοι και εργαζόμενοι, εξαιτίας λαθών ή παραλείψεων κατά την άσκηση των διοικητικών και διαχειριστικών καθηκόντων τους.

Ενημερώσου τώρα

*
Invalid Input

*
Invalid Input

*
Invalid Input

*
Invalid Input

Invalid Input