Επιχείρηση & Περιβάλλον

Επιχείρηση & Περιβάλλον

Το νέο πανευρωπαϊκό νοµικό πλαίσιο
Ένα ενιαίο πανευρωπαϊκό καθεστώς για την απόδοση περιβαλλοντικής ευθύνης εφαρµόζεται, πλέον, µε την ενσωμάτωση της Κοινοτικής Οδηγίας 2004/35/ΕΚ «σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη όσον αφορά την πρόληψη και την αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζηµίας» στο ελληνικό δίκαιο, μέσω του Π.Δ.148(ΦΕΚA’190/29-9-2009).

O ρυπαίνων πληρώνει
To πανευρωπαϊκό καθεστώς έχει στόχο τη διασφάλιση της ενεργού προστασίας του περιβάλλοντος και βασίζεται στην αρχή “o ρυπαίνων πληρώνει".
Αυτό σηµαίνει ότι η πρόληψη αλλά και η αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζηµιάς, αποτελούν πια αποκλειστική ευθύνη του υπαιτίου. Η ζηµιά καταλογίζεται από τις αρµόδιες κρατικές αρχές και πέρα από τα διοικητικά πρόστιµα και τις ποινικές κυρώσεις, o υπαίτιος επιβαρύνεται οικονομικά για την αποκατάστασή της. Τέτοιες ζημιές είναι περιβαλλοντικές ζηµιές στα νερά, στο έδαφος, στα προστατευόµενα είδη και στους φυσικούς οικοτόπους.


Παροχή χρηµατοοικονοµικών εγγυήσεων
Στη χώρα µας, από το 2006, είναι υποχρεωτική η παροχή χρηματοοικονοµικής εγγύησης για την αδειοδότηση επιχειρήσεων που είτε διαχειρίζονται επικίνδυνα απόβλητα είτε διαθέτουν αδεια συλλογής μεταφοράς επικινδυνων αποβλήτων. Το καθεστώς ευθύνης διαφοροποιείται κατά περίπτωση ανάλογα µε την επικινδυνότητα των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. Ισχύει για κάθε φορέα, ανεξάρτητα αν εμπίπτει ή όχι στο υποχρεωτικό νομοθετικό πλαίσιο χρηματοοικονοµικών εγγυήσεων.

Ενημερώσου τώρα

*
Invalid Input

*
Invalid Input

*
Invalid Input

*
Invalid Input

Invalid Input