Ενδεικτικές απαιτήσεις τρίτων για τις οποίες καλύπτεται το στέλεχος ή η εταιρία

Ενδεικτικές απαιτήσεις τρίτων για τις οποίες καλύπτεται το στέλεχος ή η εταιρία

 • Παράνομη καταγγελία σύμβασης εργασίας (απόλυση)
 • Παράβαση κανονισμών εργασίας ή όρων σύμβασης εργασίας
 • Μεροληπτική διάκριση
 • Στέρηση αυξήσεων και προαγωγών
 • Σεξουαλική παρενόχληση
 • Ηθική βλάβη

 • Κακή διαχείριση, αναίτια έξοδα, παράβαση καθήκοντος, αμοιβές, εσωτερική πληροφόρηση
 • Παραπλάνηση (π.χ. περιπτώσεις δημιουργικής λογιστικής)
 • Παραβίαση του καταστατικού της εταιρίας

 • Μη τήρηση συμφωνιών ή συμβατικών υποχρεώσεων
 • Αθέμιτος ανταγωνισμός, μονοπωλιακές πρακτικές
 • Εκμετάλλευση «ευαίσθητων» εμπορικών πληροφοριών
 • Χρήση κακών πρακτικών προώθησης προϊόντων / υπηρεσιών
 • Παραποίηση οικονομικών στοιχείων

Ενημερώσου τώρα

*
Invalid Input

*
Invalid Input

*
Invalid Input

*
Invalid Input

Invalid Input