Καλύψεις Ασφαλιστικών Προγραμμάτων Αυτοκινήτου

Πρόσθετες παροχές, υπηρεσίες και όρια κάλυψης

Ζητήστε προσφορά

Πρόσθετες παροχές και υπηρεσίες

  • Κάλυψη δαπανών αποκατάστασης ζηµιών της περιουσίας της ασφαλιζόμενης επιχείρησης από περιβαλλοντική ζημιά, σε συνδυασμό µε την προσφερόμενη ασφάλιση περιουσίας.
  • Ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου και εξειδικευμένες περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις.

Όρια Κάλυψης:

  • Κατηγορία 1: 3.000.000 και άνω (Ολοκληρωμένη κάλυψη μεγάλης βιομηχανικής μονάδας)
  • Κατηγορία 2: 1.000.000 εως 3.000.000 (Ολοκληρωμένη κάλυψη μεσαίας βιομηχανικής μονάδας)
  • Κατηγορία 3: 100.000 (Ολοκληρωμένηκάλυψη εμπορικής ή βιοτεχνικής μονάδας)
  • Κατηγορία 4: 250.000 εως 3.000.000 (Υποχρεωτική κάλυψη διαχείρισης αποβλήτων βάσει της αδειοδοτικής νομοθεσίας)